ดร.หญิง ดีเดย์ 1 มี.ค. เงินบอลชายซีเกมส์ได้แน่นอน

ดร.หญิง ดีเดย์ 1 มี.ค. เงินบอลชายซีเกมส์ได้แน่นอน
Korkit PS

ประเด็นเรื่องเงินรางวัลของนักฟุตบอล ชุดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาที่ยังคงมีปัญหาค้างจ่ายจนล่าช้ามากว่า 1 ปี และเริ่มมีการขยับเขยื้อนเมื่อทาง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่าเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

ล่าสุด คิดไซด์โค้ง สอบถามกับ ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดเผยถึงประเด็นนี้ว่า จะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งมี ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมยืนยันว่า นักกีฬาจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนได้อย่างแน่นอน

"วันที่ 1 มี.ค. จะมีประชุมของบอร์ดกองทุนฯ เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องเอาเข้าประชุม ครั้งนี้น่าจะจบแล้ว แต่จบแบบไหนก็ต้องฟังบอร์ดฯ เพราะว่าจริงๆ เราทำดีที่สุดแล้ว แต่มันมีกระแสออกมา ทั้งบวกและลบ อย่ามองว่าเป็นกระแสแล้วจะเป็นบวกเสมอ"

"คนภายนอก อาจจะมองว่า กกท. และ กองทุนฯ อยู่หน่วยงานเดียวกัน ไปขอเอกสารมา มันไม่ใช่ เพราะบางเรื่อง เราอยู่หน่วยงานเดียวกัน แต่เราไม่ทราบว่า ทางสมาคมฯ ส่งให้ใคร แต่เราได้ติดต่อไปยังผู้ว่าการฯ กกท. ซึ่งพอเช็กแล้ว ก็ให้ทาง เลขาธิการฯ ในตอนนั้นส่งมาซึ่งให้ความร่วมมือดี ซึ่งเอกสารตอนนี้ครบมานานแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ได้มีการประชุมอนุกรรมการฯ และมีมติ เพราะฉะนั้น วันที่ 1 มี.ค. เราจะเอามติของอนุกรรมการฯ เรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็น่าจะจบแล้ว"

"นักกีฬาจะได้ 150,000 บาทต่อคน ถ้าเขาได้ต่อคน ส่วนเรื่องเปอร์เซนต์ที่ได้มา เป็นเรื่องที่เราจะใช้คำนวณให้กับผู้ฝึกสอน และสมาคมฯ ไม่เกี่ยวกับนักกีฬา ซึ่งเราได้ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าการฯ แล้วว่า สำหรับคนที่ไม่ได้ทำผิด ควรจะจ่ายไปตั้งนานแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน ซึ่งต้องเห็นใจท่านผู้ว่าการฯ เพราะท่านเป็นผู้จ่าย ท่านอยากให้ทุกอย่างสิ้นสุด" ผู้จัดการกองทุนฯ เผย

โดยระเบียบการเบิกจ่ายกองทุนฯ จะสามารถจ่ายได้ โดยใช้อำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาอาชีพ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินด้านต่างๆ เช่น เงินรางวัล, ทุนการศึกษา, ช่วยเหลือกับสิทธิสวัสดิการ, การใช้จ่ายเงินของการส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายกีฬามวย และกีฬาอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ฯลฯ

ทั้งนี้ ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออกระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบริหารกองทุนและจัดหาผลประโยชน์ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 19 (12) แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เงินกองทุนฯ สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อกิจการต่างๆ ได้ดังนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมกีฬา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2.ส่งเสริมแบะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา

3.ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาเพื่อให้เป็นนักกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

4.สนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ซึ่งประกอบคุณงามความดีแก่การกีฬาของชาติหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติ

5.สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา

6.ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้ซึ่งประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายหรืออันตรายจากการแข่งขันกีฬา และกรณีอื่นอันสมควรแก่การสงเคราะห์

7.ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยตามกฎหมายว่าด้วยกีฬามวย และกีฬาอาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ

8.เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจากคำสั่ง คสช.ในกรณีของการส่งเสริมสนับสนุนตามกฎหมายกีฬามวยและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพด้วย

แชร์บทความนี้
ขมิ้นน้อยบนหลังเสือ
mask-bg
logo-black

SOCIAL MEDIA

สนใจโฆษณาติดต่อ