สรุปผลการเลือกตั้ง องค์คณะตุลาการ วาระ 2567-2571

สรุปผลการเลือกตั้ง องค์คณะตุลาการ วาระ 2567-2571
Korkit PS

อีกหนึ่งสิ่งที่มีการเลือกตั้งในวันนี้ สำหรับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ คือการเลือกตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท, คณะกรรมการอุทธรณ์ ในวาระการดำรงตำแหน่ง 2567-2571

โดยผลการเลือกตั้ง องค์คณะตุลาการ ตำแหน่งต่างๆ มีดังนี้

ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ 68 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5

ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 นายสรรณ บุญทิพยา 63 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7 บัตรเสีย 3

ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาวินัย มารยาท (5 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 หมายเลข 2 น.อ. ธรรมนันทน์ ศาสนนันทน์ 62 คะแนน
ลำดับที่ 2 หมายเลข 3 นายพงษ์ธวัช อ่วมสำอางค์ 62 คะแนน
ลำดับที่ 3 หมายเลข 9 ร.ต.อ. พิพัฒน์ พหุลรัตน์พิทักษ์ 52 คะแนน
ลำดับที่ 4 หมายเลข 8 พ.ต.อ. อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ 51 คะแนน
ลำดับที่ 5 หมายเลข 10 นายฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต 51 คะแนน

หมายเลข 4 นายโสภณ มหาบุญ 18 คะแนน
หมายเลข 1 นายประกาศิต พิมพ์วงศ์ 17 คะแนน
หมายเลข 5 นายสุระ ศรีอาจ 12 คะแนน
หมายเลข 11 นายอาริศ กุลสวัสดิ์ภักดี 9 คะแนน
หมายเลข 6 เรืออากาศโท ปราโมทย์ กล่ำสกุล 6 คะแนน
หมายเลข 7 นายวิโชติ มียิ้ม 5 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2

ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 พลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา 68 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5

ตำแหน่ง รองประธาน คณะกรรมการอุทธรณ์ (1 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 พลตำรวจโท สมชาย พัชรอินโต 66 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 บัตรเสีย 1

ตำแหน่ง กรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์ (3 ตำแหน่ง)

ลำดับที่ 1 หมายเลข 2 นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ 70 คะแนน
ลำดับที่ 2 หมายเลข 1 นายชุมสาย ศรียาภัย 69 คะแนน
ลำดับที่ 3 หมายเลข 3 นายวีรยุทธ เนติวุฒิพงศ์ 68 คะแนน

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3

สำหรับ ผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อจาก องค์คณะตุลาการฯ ชุดเดิม ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 2567-2571

แชร์บทความนี้
ขมิ้นน้อยบนหลังเสือ
mask-bg
logo-black

SOCIAL MEDIA

สนใจโฆษณาติดต่อ